Esquema per temes

 • serveifp                                               .  .
 • Tema 4

  • Servei d'ASSESSORAMENT 

   .Carta de Compromís de qualitat dels serveis.

   -.- Oferta de places per families professionals i cicles (veure) 

   Que ès el servei d'Assessorament:

   Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i

   expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament del’informe d'assessorament.

   Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

   .- El cost d’aquest servei és de 60€

   Bonificacions i exempcions del preu public. (caldrà justificar-ho documentalment)

    - Bonificació: 

   a) Les persones membres de families nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de families monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

   -Exempció:    

   a) Les persones membres de families nombroses de categoria especial.

   b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalua en un grau igual o superior al 33%. 

   c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. 

   d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

   Inscripcions al servei d'assessorament.

   La inscripció al procés es pot realitzar per aquestes vies:

   1r. Descarregar la sol·licitud, omplir-la, escanejar-la i enviar-la via email a la direcció orientacio@institutperemartell.cat. (cal portar l'original a l'entrega de  documentació)

   2n. Descarregar la sol·licitud, omplir-la i enviar-la via fax al 977 55 62 11. (cal portar l'original a l'entrega de documentació)

   3r. Descarregar la sol·licitud, omplir-la i presentar-la a la Secretaria del centre.(consultar horari en la web del centre)

   SERVEI DE RECONEIXEMENT DELS APRENENTATGES  

   Reconeix la teva experiència professional 

   Què és pot aconseguir?

   Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.

    En el procés es verifiquen les feines realitzades i   s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

   S’adreça

    A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges. 

    

   Com funciona?

   -La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

   -Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

   -En el procés es verifiquen les feines realitzades i   s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

   -Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

   -Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés. 

   Cost del servei

   El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa.

  • PROCÉS D'ASSESSORAMENT -- 1a CONVOCATÒRIA (Octubre 2017).

    

   - Calendari (descarregar)

   -Sol.licitud servei assessorament (descarregar)

   -Llistat provisional d'admesos al servei d'assessorament(veure)

   -Full inscripció al servei d'assessorament (descarregar)

   -Llistat definitiu d'admesos al servei d'assessorament (veure)

    

   Cal lliurar:

   • La Sol·licitud d'inscripció.  
   •  El justificant de pagament, i/o d’exempció i bonificacions. (enviar e-mail a orientacio@institutperemartell.cat)
   •  La documentació Complementària:  (lliurar a la primera reunió amb l’assessor) 

               a) Currículum

               b) Documentació justificativa dels requisits d'experiència laboral o aprenentatges no formals.

               c) Voluntàriament podran presentar tota aquella  documentació que considerin necessària per justificar la seva experiència professional.

    

         

   PROCÉS DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT 2017-18

         -Calendari (veure).

         -Sol·licitud al servei de reconeixement (descarregar).

         -Inscripció al servei de reconeixement(descarregar).

         -Llista definitiva admesos al servei de reconeixement(veure)

    

   PROCÉS D'ASSESSORAMENT -- 2na CONVOCATÒRIA 

   - Calendari (descarregar)

   -Sol.licitud servei assessorament (descarregar)

   -Llistat provisional d'admesos servei d'assessorament (veure)

   -Llistat definitiu admesos servei d'assessorament(veure)

   -Full inscripció al servei d'assessorament (descarregar)

   Les dades per realitzar el pagament és donaran a la sessió informativa.

   Cal lliurar:

   • La Sol·licitud d'inscripció.  
   •  El justificant de pagament, i/o d’exempció i bonificacions. (enviar e-mail a orientacio@institutperemartell.cat)
   •  La documentació Complementària:  (lliurar a la primera reunió amb l’assessor) 

               a) Currículum

               b) Documentació justificativa dels requisits d'experiència laboral o aprenentatges no formals.

               c) Voluntàriament podran presentar tota aquella  documentació que considerin necessària per justificar la seva experiència professional.

    

   PROCÉS DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT 2018 2na CONVOCATÒRIA

   -Calendari(veure)

   -Llista provisional admesos al servei de reconeixement(veure)